Doradzimy ci:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 777 112 174 (angielski)      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.pl (polski) 

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

Okres rękojmi za wady dostarczonego towaru liczy się od dnia przekazania towaru kupującemu. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze lub nie później niż 5 dni po otrzymaniu towaru. Sprzedawca udziela gwarancji na jakość i kompletność dostawy. Jeżeli przy dostawie towaru nie określono dłuższego okresu gwarancji, okres gwarancji na dostarczony towar wynosi 24 miesiące.

Jeżeli kupujący stwierdzi oczywiste wady towaru, musi poinformować o tym sprzedawcę na piśmie (listownie, e-mail, faks), telefonicznie lub osobiście, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 5 dni po otrzymaniu towaru.

Kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki poinformować o wadach ukrytych, nie później niż 2 lata od otrzymania towaru.

Zgłoszenie wady musi zawierać numer faktury, nazwę lub numer katalogowy towaru, opis wady lub dokładne określenie, w jaki sposób wada się objawia lub ilość wadliwych sztuk.

Sprzedawca oceni i rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o wadach. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest jedynie do wymiany towaru. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie jest to możliwe do rozwiązania lub sprzedawca nie załatwił reklamacji w wyznaczonym terminie, kupujący może w ramach przepisów ustawowych odstąpić od umowy lub zażądać rozsądnego rabatu z ceny zakupu, jeżeli wady towaru nie stanowią przeciwwskazań do jego bezpiecznego używania. W przypadku, gdy sprzedawca i kupujący nie uzgodnią wysokości rabatu od ceny zakupu, kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę o odstąpieniu od umowy lub zażądać rabatu od ceny zakupu na piśmie listem poleconym, w takim przypadku sprzedawca zwróci cenę zakupu lub udzieli rabatu od ceny zakupu w terminie 14 dni i ma prawo żądania zwrotu towaru w tym samym terminie.

W Poličce 18 grudnia 2018 r

Zakup na fakturę

Dla instytucji państwowych i stałych klientów